[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

WebSite เชื่อมโยงหน่วยงาน
โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ
 
 
 
 
 
 
เพลง มาร์ชโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
    

  งานวิจัยการศึกษา
      เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

  เจ้าของผลงาน : นายเทวินทร์ โตไทยะ
  เสาร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
  เข้าชม : 187    จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  บทคัดย่อ :
  บทคัดย่อ
   
                การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  2)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  3)  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  4)  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการวิจัยออกเป็น  4  ระยะ คือ ระยะที่  1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ระยะที่  2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน ระยะที่  3  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  7  คน ระยะที่  4  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม แบบประเมินโปรแกรม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   
             ผลการวิจัยพบว่า
                 1.  องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  มีองค์ประกอบจำนวน 5 องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1)  ด้านการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา 3) ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา  4) ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา และ 5)  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ผลการประเมินองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ทั้งทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง  0.80-1.00
                2.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.47  และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52 
                3.  โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  มีองค์ประกอบดังนี้คือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา  วิธีการพัฒนา  และการวัดและประเมินผลโปรแกรม เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมโดยเน้นเนื้อหาตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็นที่มีความต้องการเรียงตามลำดับคือ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา  (PNImodified =0.28)  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified = 0.27)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (PNImodified =0.26)  การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified =0.23)  และการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  (PNImodified =0.21)  ตามลำดับ วิธีการพัฒนาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   ประกอบด้วยกิจกรรม  การฝึกอบรม  การใช้ระบบพี่เลี้ยง  และการศึกษาดูงาน  ผลการประเมินโปรแกรมพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
             4. ผลการประเมินการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ครูมีพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  และครูมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมอยู่โดยภาพรวมในระดับดีมาก
     ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

  งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

        โครงการเสริมสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 3/ก.ค./2564
        การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 3/ก.ค./2564
        การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20/ส.ค./2562


  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


  ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kpkschool2556@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป