ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเถาวรรณ แท่งหิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี