ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภชญาสินิ โตไทยะ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครู
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแผนงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแผนงาน