ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุชจรี ชูสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานพัสดุ-ครุภัณฑ์/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ-ครุภัณฑ์/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร