ชื่อ - นามสกุล :นายวีระวัตร บุราชรินทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/เจ้าหน้าที่งาน 9ส.
ที่อยู่ :
Telephone :0967474346
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/เจ้าหน้าที่งาน 9ส.