ชื่อ - นามสกุล :นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม 9ส.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม 9ส./รักษาความปลอดภัย