ชื่อ - นามสกุล :นายเอกวิทย์ ป้องญาติ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ฯ/เศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ฯ/เศรษฐกิจพอเพียง