ชื่อ - นามสกุล :นายชูชาติ บุญชู
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ที่อยู่ :
Telephone :0804173125
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์