ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่าย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแผนงานฯ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการ